1. Szkolenie ma na celu popularyzację nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.
2. Organizatorem szkolenia jest firma BODY FIXER Sebastian Jeruszka z siedzibą w Częstochowie
3. Uczestnikiem kursu może być każda zainteresowana osoba, która złoży w wymaganym terminie właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy i wpłaci odpowiednią kwotę.
4. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
5. Nieprzekraczalny termin wpłaty zaliczki to 7 dni roboczych od przesłania formularza zgłoszeniowego. Kwota zaliczki to 30 % wartości kursu.
6. Wymagane jest przesłanie ankiety zgłoszeniowej znajdującej się w zakładce „Zapisz się na kurs”.
7. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata należności za szkolenie stanowią rezerwację miejsca na kursie. W okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota zaliczki nie podlega zwrotowi. W każdej z powyższych sytuacji istnieje możliwość zastąpienia osoby niemogącej uczestniczyć w kursie inną osobą spełniającą warunki określone w regulaminie kursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
9. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane na podany w zgłoszeniu e-mail.
10. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr PESEL, tytuł naukowy), zgłaszający się jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych e-mailem. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
11. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie zamieszczony w materiałach szkoleniowych wręczanych uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków a także osób których zachowanie wykracza poza ogólnie stosowane normy etyczne. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.